Karımın Yarak Açlığını Genç Delikanlı Giderdi

Categories: Genel.

May 10, 2021 // By:analsex // No Comment

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

M?rh?b?l?r. B?n S?r??n. K?rıml? ??kiz yıllık ?vliyiz. K?rıml? ?vl?nm?d?n ön??d?n b?ri ?in??llik y?ş?m?kt?yız. K?rımın b?nd?n ön??d? bir ?vliliği ?lmuş, b?nimd? b?şımd?n bir ?vlilik g?çmişti. B?n 37 y?şınd?yım, k?rım i?? b?nd?n ?nbir y?ş küçük. K?rım ?ldukç? güz?l bir k?dın, görün?? ?n? h?m?n ?şık ?ldum. K?rımın ?tr?fınd? ?nu ?ld? ?tm?k i?t?y?n birç?k ?rk?k v?rdı. K?rım uç?rı bir ti?ti v? kim??y? güv?n v?rmiy?rdu. S?nki ??nı kiml? i?t?r?? ?nunl? ?l???kmış gibi d?vr?nıy?rdu. ?m? bir?n bil? düşünm?d?n ?nunl? ?vl?nm?k i?t?dim. Uzun ?ür? ç?b? gö?t?rdikt?n ??nr? b?ş?rdım v? ?nu k?yb?tm?m?k için h?r d?diğini y??ıy?rdum. ?in??llikt? ?ınır?ız ş?yl?r y??ıy?ruz, k?rım g?rç?kt?n ç?k iyi ??k? y??ıy?r. Y?t?kt? b?n? öyl? ??yl?r y??ıy?r ki, ?n? r??m?n t??ıy?rum.

?m? bir ??runumuz v?rdı, k?rım birtürlü hız k??miy?rdu. Buyüzd?n r??li?tik b?yutt? y???y bir ??ni? ?ldık v? f?rklı d?n?yiml?r y?ş?dık. S?vişirk?n f?nt?zil?rimizd? üçün?ü kişil?ri h?y?l ?d?rdik. ?nu ?ik?rk?n h??, “Şu?nd? b?ni b?şk??ı ?ik?? n? y???rdın?” diy? ??r?rdı. B?n d?, “S?ni izl?m?yi ç?k i?t?rim…” d?r v? müthiş bir hır?l? ?nu ?ik?r, birlikt? ?rg?zm ?lurduk. Bir ?ür? ??nr? ? d? k??m?z ?ldu v? b?n?, ‘B?şk? birinin k?ndi?ini ?ik?rk?n ?nl?rı izl?m?mi ç?k i?t?diğini’ ?öyl?di. Birlikt? düşünü? k?r?r v?rdik, ?rtık bir üçün?ü kişi i?tiy?rduk. Bu kişi k??inlikl? ş?hir dışınd?n v? d?h? g?nç ?lm?lıydı. int?rn?tt?ki b?zı ?it?l?rd?n ?rk?kl?rl? irtib?t kurm?y? b?şl?dık. K?rım W?b??md? k?m?r? k?rşı?ınd? ??yunu?, ?l?rın d? ??yunm?l?rını i?tiy?rdu.

Böyl??? ?nl?rın y?r?kl?rını d?ğ?rl?ndiriy?rdu…

S?nund? birini bulduk. 29 y?şınd? g?nç biriydi. ?dı ??m’di. K?rım y?r?ğını görün??, “Bu ?l?un!” d?di. Bir ?ür? MSN’d? görüşü? t?nıştık, ??m Jig?l?luk y??ıy?rmuş. Ü?r?t k?nu?und? v? z?m?nd? ?nl?ştık, h?ft???nu g?l???kti. K?rım müthiş h?y??nlı v? i?t?kliydi. ??min y?r?ğını bir?n ön?? y?m?k i?tiy?rdu. ??mi buluşm? y?rind?n ?lı? ?v? g?ldik. ??m ??rl?k, y?kışıklı v? ç?k ç?ki?i biriydi. K?rım ??m’? b?yılmıştı v? bunu ç?k b?lli ?diy?rdu. ??m ??kin v? ?r?f??y?n?l d?vr?nıy?rdu. B?n?? ç?k t?dirgin v? g?rgindim. K?rımı gözl?rimin önünd? ilk d?f? bir Jig?l? ?ik???kti…

?kş?m y?m?ğind? birlikt? ?lk?l ?lmıştık. B?n ‘N?k?d?r iç?r??m ?k?d?r r?h?t ?lurum’ diy? ???y içmiştim. K?rım ‘Y?t?rin?? ??br?ttiğini’ ?öyl?di v? ??mi ?y?ğ? k?ldırı? önünd? diz çöktü. K?m?rini ?çı? ??nt?l?nunu indirdi. ??min y?r?ğı k?lkmış, kül?dund?n d?ş?rı çıkıy?rdu. K?rım ?lini iç?ri d?ldırı? ??min y?r?ğını ?ıkı?? k?vr?yı? dış?rı çık?rdı v? ?kş?m?y? b?şl?dı. Y?r?ğını ?ıv?zl?yı? t?ş?kl?rıyl? ?ynuy?rdu. ??min y?r?ğı iyi?? k?lkmıştı. K?rımın mük?mm?l dud?kl?rı il? ?r??ınd? ??d??? bir pendik escort iki ??ntim v?rdı. K?rım ??min y?r?ğını itin? il? ?lliy?r d?y? d?y? ??yr?diy?rdu. S?nund? k?rımın dud?kl?rı ?r?l?ndı v? y?r?ğın b?şını ?ğzın? ?lı? ?mm?y? b?şl?dı. ?d?t? ??muruy?rdu, diliyl? y?lıy?r t?ş?kl?rını ?ğzın? d?lduru? ?nl?rı ?miy?rdu. K?rım ??min y?r?ğını hır?l? v? i?t?kl? y?l?rk?n, b?n ?l?nl?rı ????iz?? izliy?rdum…

K?rımı izl?m?k b?ni ç?k t?hrik ?tmişti, y?r?ğımı çık?rı? ?yn?m?y? b?şl?dım. K?rım ??min y?r?ğını ??ly? tükürük içind? bır?kmıştı. ??min y?r?ğı ?l?bildiğin? ??rtl?şmiş, d?m?rl?rı b?lirginl?şmişti. K?rım y?r?ğı b?ğ?zın? k?d?r ??km?yı d?niy?r, h???ini ?lm?y? ç?lışıy?rdu. F?k?t bu mümkün ?lmuy?rdu, y?r?k ç?k k?lındı. K?rım ??m? “H?di ??k içim?, ?rtık d?ldur içimi!” d?di. ??m k?rımın ?lbi??l?rini çık?rtı? k?n???y? ?turttu, kül?dunu yırtı? çık?rdı v? k?rımın ?mını ?vuçl?m?y? b?şl?dı. Bu ?ır?d? diğ?r ?liyl? b?nim ?ll?m?y? kıy?m?dığım k?rımın göğü?l?rini h?yr?t?? ?kş?yı? y?lıy?rdu. S?nr? k?rımın ?mını y?l?m?y? b?şl?dı. ?r?d? dilini için? ??kuy?rdu, klit?ri?ini ?miy?rdu. K?rımın ?mı ?ul?nmış vı?ık vı?ık ?lmuştu. K?rımın ç?k z?vk ?ldığı çık?rdığı ???l?rd?n v? durm?d?n “Sik b?ni ??m!” d?m??ind?n ?nl?şılıy?rdu…

G?rç?kt?n k?rımın ?mı kıv?mın? g?lmişti. ??m k?rımı k?ldırı? k?ndi?i ?turdu, k?rımı ku??ğın? ?lı? y?r?ğının ü?tün? d?ğru g?tirdi. K?rım ??min y?r?ğını dibind?n tutu? ü?tün? y?v?şç? ?turdu. ??min y?r?ğı k?rımın ?mınd? y?v?ş?? k?yb?lurk?n, b?nimd? y?r?ğım bugün? k?d?r hiç ?lm?dığı ş?kild? ??rtl?şmişti, b?ş?lm?k üz?r?ydim. K?rım d?rin?? bir “??????hhhhh…” ç?ki?, ? müthiş y?r?ğın üz?rind? h?r?k?tl?nm?y? b?şl?mıştı. K?rım b?şını g?riy? ?tmıştı. ??m k?rımın k?lç?l?rınd?n tutu? y?r?ğın? b??tırıy?rdu, bu ?ır?d? b?şını k?rımın göğü?l?rin? b??tırmış y?lıy?rdu. K?rımın z?vk ?ul?rı il? ı?l?nmış ??min y?r?ğı k?rımın ?mın? giri? çık?rk?n müthiş görünüy?rdu. Gördüğüm m?nz?r? b?ni çıldırtmıştı, k?ndimi tut?m?yı? b?ş?ldım. B?nim b?ş?ldığımı gör?n k?rım d?h? ihtir??l? k?ndini ??min y?r?ğının ü?tünün? b??tırıy?rdu.

B?n?? t?rif ?dilm?z duygul?rl? ?nl?rı izliy?rdum, içimd? kı?k?nçlık v? h?z duygul?rı birtür ç?tışm? içind?ydi. Elim y?r?ğımd? k?n??ntr? bir ş?kild? ?l?nl?rı izliy?rdum, k?lbim ??nki y?rind?n çık???ktı, kı?k?nçlıkt?n k?f?y?ı y?m?k üz?r?ydim. Bir ?r? ?nl?rı durduru? ??mi k?vm?yı bil? düşündüm, ?m? ?ldığım z?vk ??nırım içimd?ki kı?k?nçlığı b??tırıy?rdu, bu yüzd?n ç?r??iz?? izliy?rdum. İçimd?ki duygul?rd?n k?dimi ?ıyırı? t?kr?r ?nl?r? b?ktığımd?, ??m k?rımı d?m?ltmış ?muzl?rını y?r? b??tırmıştı. Şimdi k?rımın ?mı bütün ihtiş?mı il? ??min önünd?ydi. ??m y?r?ğını ?ıkı?? tutu?, k?rımın z?vkt?n escort pendik ?ırıl?ıkl?m ?lmuş ?mın? öyl? ??rt ??ktu ki, k?rım “?????????hhhhhhhhhh, yırttın ?mımı! N? ?lur?un bird?h? ?ynı?ı y??!” diy? ?d?t? y?lv?rdı. ??m d? ? k??? y?r?ğını y?nid?n ?ynı ş?kild? v? d?h? ??rt ??ktu. K?rım z?vkt?n ?ığlık ?tı? kıvr?nıy?rdu. ??m g?rç?kt?n ç?k iyi ?ikiy?rdu k?rımı, b?lind?n tutu? tüm ?ğırlığı il? k?rımın ?mın? vuruy?rdu. T?ş?kl?rı k?rımın ?mın? ‘ş?k, ş?k, ş?k…” diy? ç?r?? ç?r?? ?ikiy?rdu…

B?n z?m?n k?vr?mını unutmuş b?şk? b?yut? g?çmiştim, ?lim y?r?ğımd? k?ç k?z b?ş?ldığımı h?tırl?mıy?rdum. Bir y?nd?n d? düşünüy?rdum, k?rım bunu h?rz?m?n i?t?r?? n? y???rdım. ?d?m k?rımı b?nd?n iyi ?ikiy?rdu. K?rım in?nılm?z z?vk ?lıy?rdu, k?rımı d?h? ön?? hiç böyl? görm?miştim, ? y?r?ğın köl??i ?lmuştu, övgül?r y?ğdırıy?rdu. ??m k?rımın içind?n çıktı, ??nırım ??zi?y?n d?ğiştiriy?rl?rdı. K?rımı ?ırt ü?tü y?tırdı, k?rımın dizl?rini kıvırı? iki y?n? ?çtı v? üz?rin? ?b?nı? y?r?ğını k?rımın ?mın? ??ktu. K?rım “Sik b?ni ??m, bitir b?ni ?rk?ğim, d?h? hızlı ?ik b?ni!” diy? inliy?rdu. ??m k?ll?rını k?rımın b?lin? d?l?dı, ?ll?riyl? ?ltt?n k?rımın k?lç?l?rını iki y?n? ?çı?, ??rt v? hızlı?? ?ikm?y? b?şl?dı k?rımın ?mını. K?rım d? ??min k?lç?l?rınd?n tutu? k?din? d?ğru ç?km?y? ç?lışıy?r, ??nki t?ş?kl?rını d? ??km??ını i?tiy?rdu…

K?rımın iniltil?ri iyi?? ?ıkl?şmıştı, ???i b?ğuk b?ğuk çıkıy?rdu, d?f?l?r?? b?ş?lmıştı. “K????ığım n??ıl ?ikildiğimi gördün mü, n? ?lur h???ini gördüğünü ?öyl?, ??nd? z?vk ?ldığını ?öyl? k????ığım.” d?di. B?n d? in?nılm?z z?vk ?ldığımı itir?f ?ttim, k?rım d?h?d? mutlu ?lmuştu. Br y?nd?n d? ??m? y?lv?rıy?rdu, “S?kın b?ş?lm? ??m, d?h? götümü d? ?iktir???ğim ??n?!” diy?rdu. Bunun üz?rin? k?lktıl?r, ??m k?rımı k?ltukt? d?m?lttı. Z?t?n k?rımın ?mının ?ul?rıyl? iyi?? ı?l?nmış ?l?n k?rımın küçük ??mb? göt d?liğin? tükürdü, ??nr? ?ynı ş?kild? yin? k?rımın ?ıvıl?rıyl? ı?l?nmış ?l?n ? k?lın v? d?m?rlı y?r?ğını tükürükl?yi?, k?rımın ?ikm?y? kıy?m?dığım d?r??ık göt d?liğin? d?y?dı. ??min y?r?ğını b??tırm??ıyl?, k?rım il?ri d?ğru k?çtı. Y?r?k göt? girm?mişti. T?biki ? k??? y?r?k ? küçük d?liğ? n??ıl gir?bilirdi ki.

K?rım ??m? “H?di y?nid?n d?n?, ??rtç? ??k götüm?!” diy?rdu…
B?n k?rımı götünd?n ?ik?rk?n bir?n bil? ??nını y?km?y?yım diy? ?ldukç? h????? d?vr?nırk?n, ü?t?lik b?nim y?r?ğım d?h? küçüktü, k?rım ??m? ‘d?h? ??rt ??km??ını’ ?öylüy?rdu. K?lbim durm?k üz?r?ydi, titriy?rdum, ç?k h?y??nl?nmıştım. Y?r?ğım yin? k?lkmıştı, ??tl?m?k üz?r?ydi. ??m y?r?ğını y?nid?n k?rımın göt d?liğin? d?y?yı?, bir h?ml?d? v? ??rtç? ??ktu. B?şı girmiş, k?rım çığlık ?tmıştı. ??m y?r?ğını y?v?ş y?v?ş il?ri pendik escort bayan d?ğru ittiriy?r, k?rım i?? çığlık çığlığ? ? k?lın y?r?ğı götün? ?lıy?rdu. ??m nih?y?t k?rımın götün? y?r?ğını dibin? k?d?r ??kmuştu. K?rım “?????hhhhhhh…” diy?r?k d?rin bir n?f?? ?ldı. ??md? y?v?ş?? gidi? g?lm?y? b?şl?dı, ?m? k?rımın götü ??min y?r?ğını ?ıkı ?ıkıy? ??rdığı için, iki?i birlikt? gidi? g?liy?rdu. K?rım “T?nrım bu müthiş bir duygu, götüm z?nkluy?r!” diy?rdu. B?n b?ş?lm?m?k için y?r?ğımı ?ım?ıkı tutuy?rdum, k?lbimin ?tışl?rı dış?rıd?n duyulur h?l? g?lmişti…

K?rım götü içind?ki k?lınlığ? d?h? f?zl? dir?n?m?miş, k?ndini ??lmış ?lm?lıyıldı ki, ??m hızl?nmıştı. ?rtık k?lın y?r?ğı r?h?tlıkl? k?rımın götün? giri? çıkıy?rdu. K?rımı ??çl?rınd?n tutmuş ??rt ??rt vuruy?rdu, k??ıkl?rı k?rımın götün? ç?r?? ç?r?? kı?kırmızı ?lmuştu. K?rım k?ndini z?vk d?ry??ın? ??lmış, “N? ?lur durm? ??m, d?h? ??rt ?ik b?ni, d?h? ??rt ??k!” diy?rdu. ??m ç?k ??rt vurm?y? b?şl?dı, t?rd?n ?ırıl?ıkl?m ?lmuştu. K?ltuk b?şl?ngıç n?kt??ınd?n iki m?tr? il?riy? gitmişti. ??min h?ry?nı k??ılmıştı, b?ş?lm?k üz?r?ydi. Y?r?ğını çık?rdığı ?nd? k?rımın götünün in?nılm?z d?r???d? ?çıldığını gördüm. Bu n??ıl ?l?bilirdi diy? düşünürk?n, ??min y?r?ğını gördüm, b?şı m??m?r ?lmuştu, d?m?rl?rı ??tl?m?k üz?r?ydi v? ç?k k?lın görünüy?rdu. K?rım h?m?n ??min önün? diz çöktü “Yüzüm? fışkırt döll?rini!” d?di. ??m in?nılm?z bir ş?kild? k?rımın yüzün? fışkır?r?k b?ş?lıy?rdu…

K?rım ?ğzını ?l?bildiğin? ?çmış, fışkır?n döll?rinin h???ini ?ğzın? d?ldurm?y? ç?lışıy?rdu. ?m? ??min döll?ri bitm?k bilmiy?rdu. K?rımın ?ğzı d?lmuş, yüzünün h?ry?nını döll?r k??l?mıştı, birç?ğunud? yutmuştu. K?rım gözl?rini k??l?y?n döll?ri ?ıyırı? b?n? b?ktı v? b?ni y?nın? ç?ğırdı. Y?r?ğımı k?vr?yı? ?ğzın? ?ldı v? b?n d? ??tl?m?k üz?r? ?l?n d?m?rl?rımd?n ?k?n döll?rimi k?rımın ?ğzın? b?ş?lttım. K?rım b?nim döll?rimi d? yuttukt?n ??nr?, “Ç?k z?vkliydi k????ığım, ç?k h?şum? gitti, ??ni ç?k ??viy?rum, ??nım k????ığım!” diy? b?n? t?ş?kkür ?diy?rdu…

??mi gönd?rdikt?n ??nr? k?rım bird? b?nim k?ndi?ini ?ikm?mi i?t?di. Y?r?ğımı tutuğu gibi ?ğzın? götürdü, müthiş y?lıy?rdu. Y?r?ğımın t?m?mını t?ş?kl?rıml? b?r?b?r ?ğzın? d?ldurdu. Y?r?ğım h?m?n k?lkmıştı. K?rımı ?ikm?k üz?r? d?m?ltın?? gözl?rim? in?n?m?dım, k?rımın göt d?ligi h?l?n ?çık duruy?rdu. ??m k?rımın götünü bir b?ru gibi ?çmıştı. K?rımın ?mın? ??rtç? ??ku?, ç?k ??rt ?ikm?y? b?şl?dım. Kı?k?nçlıkl? v? hır?l? ?ikiy?rdum k?rımın ?mını. K?rımı b?lind?n k?vr?yı?, k?lç?l?rını çürütür???in? vuruy?rdum k??ıkl?rımı. F?zl? d?y?n?m?yı? k?rımın ?mının d?rinlikl?rin? döll?rimi b?ş?lttım.

Ert??i günü k?rıml? bunu t?kr?rl?m? k?r?rı ?ldık, ?m? b?şk? bir ş?hird?n v? b?şk? bir kişi, y? d? kişil?r il?. Çünkü k?rım ‘b?ni ç?k ??vdiğini v? b?nd?n b?şk? hiçbir kişiyl? ikin?i k?z ?ikişm?y???ğini’ ?öyl?di. Bu bizim ??d?k?timiz ?l???ktı.

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

About analsex

Browse Archived Articles by analsex

Related

Sorry. There are no related articles at this time.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

maltepe escort ankara escort sakarya escort sakarya escort konyaaltı escort kartal escort ümraniye escort bostancı escort atasehir escort aydınlı escort pendik escort gaziantep escort ensest hikayeler didim escort izmir escort bayan ankara escort bayan izmir escort maltepe escort izmir escortlar ankara escort izmir escort maltepe escort şişli escort gaziantep escort maltepe escort pendik escort kadıköy escort ümraniye escort bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bursa escort bursa escort porno izle sakarya escort sakarya escort webmaster forum adapazarı travesti porno